Monday, 11 November 2013

എന്താണ് മായ?ഗുരു പറയുന്ന മായയുടെ ഇരിപ്പിടം എവിടെയാണ്?മായയെ എങ്ങിനെ അതിജിവിക്കാം?

മായയുടെ ഇരിപ്പിടം ഭാഷയിലാണെന്ന് ചിന്താബോധത്തോടെ തിരിച്ചറിയേണ്ട
താണ്.വര്‍ണ്ണസംസ്ക്കാരം ഒരു ഭാഷാപ്രപഞ്ചമായി നമ്മുടെമുന്നില്‍ പ്രത്യക്ഷമാണ് ‍.ബുദ്ധസം
സ്ക്കാരല്‍ ഏകീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു ജനതയുടെ ഭാഷയുംസംസ്ക്കാരവുംകൊലയും കൊ
ള്ളയും കൂടിയുള്ള ഒരു കലാപത്തിലൂടെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് കൊല്ലവര്‍ഷാരംഭമായി ആര്യന്മാരുടെ നാടുവാഴിത്ത രാജഭരണം ഭാഷാസംസ്ക്കാരമായികേരളത്തില്‍നിലവില്‍ വന്നത്.ആര്യനെ ശ്രേഷ്ഠനായി വര്‍ണ്ണിക്കുകയും അനാര്യനെ ജന്തുവായി നിന്ദി
ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാഷ ആര്യഭാഷയാണ്.രണ്ടു ഭാഷകള്‍ ചേര്‍ന്ന്(തമിഴും സംസ്കൃതവും)
ഒരു ഭാഷയായപ്പോള്‍ അതില്‍ സാങ്കേതികമായ "മായ" പ്രത്യക്ഷമായി.അപ്പോള്‍ ‍"മായ"
സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ഭാഷയിലാണെന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു.ഈ "മായ"യെ നീക്കി സത്യത്തെ കാ
ണുവാന്‍ ശ്രീനാരായണഗുരുവിന് കഴിഞ്ഞു.അങ്ങിനെ ഏവര്‍ക്കുമറിയാവുന്ന നിലയിലേക്കാണ്
ചരിത്രത്തിന്‍റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തില്‍ വഴിയൊരുക്കപ്പെടുന്നതെന്നും അതിന് തന്‍റെ
സന്ദേശങ്ങളും കൃതികളും വഴികാട്ടിയായിത്തീരുമെന്ന് ഗുരു മുന്‍കൂട്ടി ദര്‍ശിച്ചിരുന്നതായും
നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്.അപ്പോള്‍ ജാതിവ്യവസ്ഥ ആര്, എന്ന്, എങ്ങിനെ ,എന്തിനു വേണ്ടിയുണ്ടാക്കിയെന്ന ചരിത്രം മായയായി ഭാഷയുടെ വാചാലതയില്‍ മൂടിവയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിശ്ചയബുദ്ധിയോടെ വിചാരസാഗരമഥനം ചെയ്ത് "മായ"സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതായ അന്ധകാരാവൃതമായ അവിദ്യാലോകത്തെ നീക്കി  എല്ലാവരേയും അവിനാശിയായ ജ്ഞാനസമ്പത്തിന്റെ അധികാരികളാണമെന്നാണ് ദൈവദശകത്തിലെ ഗുരുവിന്‍റെ മായാ പ്രയോഗത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആശയം.

മായയില്‍ നിന്ന് മുക്തമാകാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗമെന്താണ്? ജാതികള്‍ സൃഷ്ടിച്ചഭാഷയുടെ സങ്കേതങ്ങളും വിഗ്രഹങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനുള്ളി ല്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന രഹസ്യാര്‍ത്ഥത്തെ പുറത്തെടുത്ത് ഭാഷയെ പ്രയോഗിക്കാന്‍ പഠിച്ചാല്‍ മായയെ അതിജിവിക്കാം.അപ്പോള്‍ അക്ഷരജ്ഞനമാണ് അറിവ്.ഭാഷാപദങ്ങള്‍ എങ്ങിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന അറിവാണ് അക്ഷരജ്ഞാനം.ഉയര്‍ന്ന ഗവേഷണ ബിരുദം നേടി അധ്യാപകപ്പണി ചെയ്യുന്നവരായാലും സാഹിത്യ അവാര്‍ഡുകള്‍ വാരിക്കൂട്ടുന്നവരായാലും അക്ഷരജ്ഞാനി ആവണമെന്നില്ല.അതിന് ഒരേയൊരു മാര്‍ഗ്ഗമേയുള്ളൂ. അക്ഷരഗണിതം പ്രത്യേകമായി പഠിക്കുക.എന്നിട്ട് ഏതു ഭാഷയിലെഴുതിയ ഗ്രന്ഥവും വായിച്ചാല്‍ ഭാഷാപ്രയോഗത്തിലെ മായാനിഗൂഢത മനസ്സിലാക്കാന്‍ സഹായകമാകും.

Posted on Facebook Group by: Cg Dharman

0 comments:

Post a Comment